• فارسی
  • English

همکاران بین المللی

Paliz_Niroo_Aslan_CR

شرکت Aslan امارات متحده عربی

Paliz_Niroo_Beimco_CR

شرکت Beimco هلند

Paliz_Niroo_Megacon_CR

شرکت Megacon نروژ

Paliz_Niroo_Savas_CR

شرکت Savas ترکیه

Paliz_Niroo_Kerui_CR

شرکت Kerui چین

شرکت SED اتریش

Paliz_Niroo_Alfa_Generators_CR

شرکت Alfa Generators اسپانیا​