• فارسی
  • English

فراوردههای پتروشیمی و شیمیایی

Paliz_Niroo_Acid
اسید

Acid

Acetic Acid 99.5%

Acetic Acid 99.90%

Nitric Acid 53%

Sulfuric Acid 97%

Hydrochloric Acid 30%

Paliz_Niroo_Acid
الکل

Alcohol

2 Ethyl Hexanol 99.5%
Iso Butanol 99.5%
Normal Butanol 99.5%

Paliz_Niroo_Epoxy_Resin
اپوکسی رزین

Epoxy Resin

EPIRANO11
EPIRAN01X75LC
EPIRAN010
EPIRAN1
EPIRAN06EXCL
EPIRANO6SPL
EPIRAN06
EPIRAN05
EPIRAN05S
EPIRANX75

آروماتیک

Aromatic

Benzene 99.90%
Linear Alkylbenzene 92%
Methanol 99.85%
P-Xylene 99.70%
TDI 99.50%
Toluene 99.99%

کاتالیست

Catalyst

AR11
AR12
AR13
DH11
DH12
GCAT OXY FIX
GCAT110
GCAT120
GCAT130
GCAT-M5
GCAT-OXY 100
GCAT-OXY 1000
GCAT-OXY 1200

Z11
Z22
PARALCAT
PARALUOX
PARGUARIT
PARHYDCAT
PARMOCAT
PARMOLSIV
PARSHICAT
PARTONIT
PARZICAT
XI11

سود پرک

Caustic Soda

Falke 98%
Liquid 50%

Paliz_Niroo_Carbonat
کربنات سدیم

Soda Ash

Heavy
Light

Paliz_Niroo_Fertilizer
فرتیلایزر

Fertilizer

Ammonia 99.5-99.8%
Ammonia 99.99%
Urea – Granulle 46%
Urea – Prilled 46%

Paliz_Niroo_Sulfur
سولفور

Sulfur

Granular 99.5%
Lump