--- 30 65 42 28

تامین فراورده های صنعتی

Bitumen

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع قیر بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Polypropylene

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع پلی پروپیلن بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Solvent

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع حلال بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Paraffin Wax

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع پارافین واکس بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Liquid Gas & Feedstocks

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع میعانات و مشتقات گازی بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Gas Oil

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع گازوئیل بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Fuel Oil

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع نفت کوره بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Epoxy Resin

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع اپوکسی رزین بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Base Oil

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع روغن پایه بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Chemicals

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع مواد شیمیایی بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

همکاران بین المللی