--- 30 65 42 28

معماری، سازه و سیویل

تاریخ انتشار : 2021/08/28

طراحی و محاسبات، خدمات مهندسی پایه، تفضیلی و اجرا

 

 

 

 • مشارکت در تنظیمات Plot Plan با توجه به الزامات سیویلی
 • تهیه نقشه تسطیح بر اساس توپوگرافی موجود و Plot Plan و برآورد احجام عملیات خاکی
 • تهیه برنامه فیزیکی و ارائه لیست و مساحت ریزفضاها به عنوان مبانی طراحی معماری برای ساختمانها و انتخاب نوع اسکلت و سیستم سازه ای
 • تهیه مبانی طراحی سازه و سیویل و معماری
 • ارائه لیست پارامترها و توصیه‌های مورد نیاز منتجه از مطالعات ژئوتکنیک
 • جانمائی شبکه معابر و دسترسی‌ها و تعیین شیب طولی آنها، جانمائی شبکه مجاری دفع آبهای سطحی و کنترل شیب طولی آنها بر مبنای Plot Plan و نقشه تسطیح
 • تهیه نقشه های فاز ۱ معماری ساختمانها
 • انجام محاسبات سازه‌ای ساختمانها
 • ارائه دفترچه محاسبات و نقشه های اجرائی سازه ای
 • ارائه نقشه های فاز ۲ معماری
 • ارائه نقشه های اجرائی و دفترچه محاسبات سیویل و محوطه سازی
 • ارائه نقشه‌های سیویل و سازه مربوط به شبکه کابل‌های برق و ابزاردقیق، شبکه لوله ها، شبکه دفع فاضلاب
 • برآورد احجام آیتم‌های اصلی معماری و سازه‌ای
 • خدمات مهندسی خرید (PROCUREMENT ENGINEERING)
 • مشارکت با واحد بازرسی جهت تهیه
 • بررسی کلی و عمومی نقشه های Shop Drawing به منظور حصول اطمینان از تطابق هندسی کلی با نقشه‌های مهندسی
 • برداشت اطلاعات مورد نیاز طراحی (Data Gathering) طی بازدید از سایت
 • همکاری با نظارت و مهندسی کارگاهی در رفع مشکلات و موانع اجرائی
 • شرح خدمات واحد مهندسی سیویل، سازه و معماری در پروژه های MC
 • بازنگری لیست مدارک مهندسی پیمانکار در تطابق با قرارداد و نیازهای
 • بازنگری برنامه زمانی فعالیت‌های مهندسی پیمانکار
 • بازنگری مدارک مهندسی اعم از نقشه و دفترچه و فایل های محاسباتیدر دست تهیه

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی