--- 30 65 42 28

Aromatics

تاریخ انتشار : 2004/07/25

**********

**********

PN-CS-PSD-PC-Aromatics 01

شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع آروماتیک ها بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:

Aromatics———-Benzene 99.90%
Aromatics———-Linear Alkylbenzene 92%
Aromatics———-Methanol 99.85%
Aromatics———-P-Xylene 99.70%
Aromatics———-TDI 99.50%
Aromatics———-Toluene 99.99%

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی