شرکت پالیز نیرو به عنوان یک سازمان دانش محور با استفاده از تجارب گذشته و بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی روز و ارتباطات گسترده با شرکتهای معتبر خارجی و دانش بنیان داخلی، “پیشتازی در عین هوشمندی” را اصل استراتژیک خود در فضای رقابتی کسب و کار می داند.

شرکت پالیز نیرو با آگاهی از وضعیت صنایع گوناگون، ضمن شناسایی پارادایم‌های نوین مدیریتی، “مشتری محوری” را با “وظیفه محوری” ترکیب نموده و سعی بر این دارد تا حوزه‌های تخصصی فعالیت خود را در تمامی زمینه های صنعتی بخصوص در صنایع مادر و زیر ساختی گسترده نماید.

رعایت اصول رضایتمندی مشتریان و کارفرمایان و توجه به الزامات قراردادی سرلوحه اقدامات مدیران و کارکنان شرکت پالیز نیرو قرار دارد.

                                                                                                                                                                                                   احسان زینلی

                                                                                                                                                                                                    مدیرعامل و رئیس هیات مدیره