ابزاردقیق
توضیحات

شرکت مهندسی پالیز نیرو در زمینه تامین انواع تجهیزات کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی بر اساس دسته بندی های مشروحه ذیل از معتبرترین سازندگان بین المللی فعالیت می نماید:

  • انواع پی ال سی
  • انواع سوئیچ و گیج
  • انواع سنسور و محرک
  • انواع شیرهای صنعتی
  • انواع تجهیزات اندازه گیری
  • انواع ترانسمیتر و ترانسدیوسر
دانلود لیست
زیر مجموعه


توضیحات


کد سفارش


DCS / FCSEQIN300001


DCS / FCS IntegrationEQIN300005


Advanced perocess Control-APCEQIN300009


Operation Training Simulator- OTSEQIN300013


ESD SystemEQIN300017


High integration protection system (HIPS)EQIN300021


BMSEQIN300025


BMS / ESD System integrationEQIN300029


PLCEQIN300033


PLC IntegrationEQIN300037


Tank Gauging system (TGS)EQIN300041


Control PanelEQIN300045


MIMIC PanelEQIN300049


ControllerEQIN300053


SCADA / Data LoggerEQIN300057


SCADA / Data Logger IntegrationEQIN300061


Telemetering Remote Terminal Unit_RTUEQIN300065


Telemetering RadioEQIN300069


IndicatorEQIN300073


RecorderEQIN300077


Anounciation PanelEQIN300081


Marshaling & Barrier / Repeater / AmplifierEQIN300085


Isolating / Barrier / Repeater / AmplifierEQIN300089


Personal ComputerEQIN300093


PrinterEQIN300097


Vibration Monitoring SystemEQIN300101


Condition Monitoring SystemEQIN300105


Governor / Over Speed ProtectionEQIN300109


Flow Metering StationEQIN300113


Flow Metering ProverEQIN300117


Subset


Description


Order Code.


GAS ChromatographEQIN300121


Infrared analyzerEQIN300125


Raman AnalyzerEQIN300129


Oxygen alalyzerEQIN300133


Oxygen Analyzer LiquidEQIN300137


H2 AnalyzerEQIN300141


Moisture Analyzer – In GASEQIN300145


Moisture Analyzer – In LiqiudEQIN300149


Sulphur Analyzer- HS Sox Tail GASEQIN300153


Chlorine AnalyzerEQIN300157


Silica AnalyzerEQIN300161


Ammonia Analyzer – In WaterEQIN300165


Ph MeterEQIN300169


Conductive MeterEQIN300173


Turbidity / color MeterEQIN300177


Analyzer IntegrationEQIN300181


Density MeterEQIN300185


Total Hydro CarbonEQIN300189


CH4 AnalyzerEQIN300193


Aluminum AlkylEQIN300197


Subset


Description


Order Code


F&G SystemEQIN300205


F & G IntegrationEQIN300209


GAS IntegrationEQIN300209


Smoke DetectorEQIN300213


Heat DetectorEQIN300217


Flame DetectorEQIN300221


Manual Call PointEQIN300225


Emission Monitoring System – EMSEQIN300229


Leakage Detection systemEQIN300233


Subset


Description


Order Code


LEVEL TRANSMITTEREQIN300237


MAGNETIC LEVEL GAUGEEQIN300241


 GAUGE GLASSEQIN300245


 LEVEL SWITCHEQIN300249


 CONTROL VALVEEQIN300253


 I/P,P/I & F/P CONVERTEREQIN300257


 MOTOR OPERATED VALVEEQIN300261


 PRESSURE SELF REGULATING VALVEEQIN300265


 TEMPERATURE SELF REGULSTING VALVEEQIN300269


 DESUPER HEATEREQIN300273


 SAFETY VALVEEQIN300277


RUPTURE DISKEQIN300281


BREATHER VALVEEQIN300285


 EMERGENCY VENT VALVEEQIN300289


 DELUGE VALVEEQIN300293


ON/OFF VALVEEQIN300297


 PISTON TYPE ACTUATOREQIN300301


 FILTER REQULATOREQIN300305


 SOLONOID VALVEEQIN300309


 PROXIMITY SWITCHEQIN300313


 PIG DETECTOREQIN300317


 VALVE LOCKING DEVICEEQIN300321


N2 BLANKETING SYSTEMEQIN300325


 FLOW METEREQIN300329


 POSITIVE DISPLACEMENT METEREQIN300333


 TURBINE METEREQIN300337


 ROTAMETEREQIN300341


BULK FLOW METEREQIN300345


FLOW SWITCHEQIN300349


ORIFICE PLATEEQIN300353


 VENTURI TUBE AND NOZZLEEQIN300357


 ANNUBAREQIN300361


 PRESSURE & TEMPERATURE GAUGEEQIN300365


 PRESSURE & TEMPERATURE SWITCHEQIN300369
 PRESS. & DIFFERENTIAL PRESS. TRANSMITTEREQIN300373


 T/C RTD & WELLSEQIN300377


TEMPERATURE TRANSMITTEREQIN300381


 FIELD INDICATOREQIN300385


 JUNCTION BOXEQIN300389


 CABLE GLANDEQIN300393


 INSTRUMENT CABLEEQIN300397


 CABLE TRAY / LADDEREQIN300401


 INSTRUMENT VALVEEQIN300405


 INSTRUMENT PIPE & FITTINGEQIN300409


 INSTRUMENT TUBE & FITTINGEQIN300413


پشتیبانی ۲۴ ساعته محصولات